Home

Phác Đồ Điều Trị Nội Tiết Miễn Dịch Dị Ứng

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU LỚN CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU NHỎ CỦA ĐÁI THÁO ĐƯỜNG- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BIẾN CHỨNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BIẾN CHỨNG HÔN MÊ TOAN XÊ TÔN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
CÁC BỆNH TỔ CHỨC LIÊN KẾT(Collagenose)- ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BỆNH THỪA SẮT,BỆNH PORPHYRIN, BỆNH WILSON- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- SUY TUYẾN YÊN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- HỘI CHỨNG TĂNG TIẾT HORMON TUYẾN YÊN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- U TUYẾN YÊN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BỆNH SARCOID- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- HỘI CHỨNG SJÖGREN,HỘI CHỨNG KHÁNG PHOSPHOLIPID- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- CÁC BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH NGUYÊN PHÁT- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
BỆNH HODGKIN - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
LƠXÊMI KINH THỂ LYMPHO VÀ LƠXÊMI KINH THỂ TUỶ - NGUYÊN NHÂN - CHUẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
SUY TUỶ - NGUYÊN NHÂN - CHUẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
CHẨN ĐOÁN HUYẾT TÁN - NGUYÊN NHÂN - CHUẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT- NGUYÊN NHÂN -CHẨN ĐOÁN -ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU VÀ ĐA HỒNG CẦU - NGUYÊN NHÂN -CHẨN ĐOÁN
HEN DO (KHÔNG DUNG NẠP ĐƯỢC) ASPIRIN - NGUYÊN NHÂN -CHẨN ĐOÁN -ĐIỀU TRỊ
MÀY ĐAY - NGUYÊN NHÂN -CHẨN ĐOÁN -ĐIỀU TRỊ
DỊ ỨNG PENICILLIN - NGUYÊN NHÂN - CHUẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
DỊ ỨNG THUỐC - NGUYÊN NHÂN - CHUẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỂU TRỊ  DỊ ỨNG VÀ PHẢN VỆ - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
U TUỶ THƯỢNG THẬN(PHÉOCHROMOCYTOMÈ) - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
HỘI CHỨNG CONN TIÊN PHÁT  - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BỆNH ĐÁI NHẠT - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỂU TRỊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
SUY THƯỢNG THẬN CẤP(HỘI CHÚNG WATER HOUSE FRIDERICHSEN) - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG -ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CUSHING - NGUYÊN NHÂN -TRIỆU CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
SUY GIÁP TRẠNG - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỂU TRỊ
BỆNH ADDISON - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỂU TRỊ
SUY CẬN GIÁP TRẠNG CHỨNG TÊTANI - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỂU TRỊ
BƯỚU CỔ ĐƠN THUẦN - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỂU TRỊ
PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC PHẢN VỆ - NGUYÊN NHÂN VÀ TRIỆU CHỨNG

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te