Home

VĂN KHẤN Ở CHÙA

VĂN KHẤN Ở CHÙA

Chùa là nơi thờ Phật , cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của ngưòi Việt Nam từ xưa tới nay


Theo phong tục cổ truyền: Mọi người Việt Nam trong các ngày rằm, mồng một, ngày lễ Tết cùng những ngày hệ trọng, thường đến chùa lễ Phật! với tấm lòng thành, cầu khấn để được mạnh khoẻ, sống lâu, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ  có con nối dõi, yêu vui thân mệnh, gia đình hoà thuận, hạnh phúc an khang... Người thân của mình ở thế giới bên kia được siêu sinh tịnh độ
Việc lễ chùa hiện nay đã trở thành nét đẹp trong văn hoá tinh thần thường nhật của người Việt. Từ thành thị đến nông thôn, các ngày sóc, Vọng bà con thưòng rủ nhau đến chùa lễ Phật!. Các lễ tiết trong năm, mọi người cúng lễ ở nhà nhưng cũng không quên lên chùa lễ Phật!. Các cụ già làng còn lo làm lễ cầu an ở chùa cho dân hoặc làm lễ dâng sao, trừ ôn dịch, sâu bọ phá hoại mừa màng. Xưa khi có hạn hán kéo dài, quan lại và các kỳ hào còn đến chùa thờ Tứ Pháp làm lễ đảo vũ, để cho dân có nước cấy cày, cho cỏ cây tươi tốt...
Dưới đây là bài văn khấn thông thường có thể dùng
VĂN KHẤN TRƯỚC CHÍNH ĐIỆN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô ơ di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô đại từ bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Hôm nay là ngày…  tháng…năm …(âm lịch)
Tín chủ chúng con  là…..cùng toàn gia quyến, Hiện sinh sống tại……
Chúng con thành tâm trước Phật đài, với lễ vật, hương hoa, trà nước, oản quả
Kính lễ cầu mong Phật Tổ chứng giám, chư vị Bồ Tát mở lòng nhân từ, Đức ông Thập Bát Long thần vị tha, đại xá.
Gia ân che chở cho tín chủ và toàn gia quyến chúng con
Trí tuệ được mở mang, ưu phiền giảm nhẹ,
Nhờ ánh hào quang soi tỏ,
Khiến nghiệp chướng tiêu tan
Tâm đạo tỏ tường, cõi lòng thanh thản.
Chúng con xin nhất tâm thiện nguyện.
Cầu mong cho gia đình bình yên, hạnh phúc.
Quanh năm khoẻ mạnh, làm ăn phát đạt Chúng con cúi lạy trước Phật đài
Nhất sự nhất xa, vạn sự cho qua.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN LỄ PHẬT
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Duyên Thọ
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam mô đại từ bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát,
Hôm nay  là ngày…tháng…. Năm…. (âm lịch).
Tín chủ chúng con  là……….. cùng toàn gia quyến
Hiện sinh sống tại ………….
Chúng con nhất tâm thành kính, lễ bạc dâng lên trước Phật  điện tại chùa ……….
Nguyện cầu các Chư Phật , chư vị Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh, Tăng, Hộ Pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ...
Rủ lòng từ bi
Phù hộ độ trì
Chứng minh công đức
Cứu khổ cứu nạn
Ban lộc phát tài
Già trẻ gái trai ,bình yên mạnh khoẻ.
Tâm thành, lễ bạc, gặp được thiên duyên Gia sự chu truyền, ấm êm hạnh phúc.
Điều lành luôn tới, điều xấu qua đi
Nhờ lượng từ bi, mong cầu như nguyện.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN BAN ĐỨC ÔNG
Nam mô a di đà Phật!
Nơm mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Kính lạy:
- Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả,
- Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
Hôm nay là ngày…. Tháng…năm…. (âm lịch)
Tín chủ chúng con là ……
Cùng toàn gia quyến ……
Hiện sinh sống tại …….
Kính lạy Đức Ông,
Gia quyến chúng con thành tâm dâng lễ vật Hương hoa vật phẩm, với tấm lồng thành Mong Ngài soi xét,
Trộm nghĩ:
Chúng con sinh ra và lớn lên nơi trần tục,
Tránh sao mắc những lỗi lầm
Trước Phật đường sấm hối ăn năn,
Kính mong Đức Già Lam Chân Tể
Mở lòng tế độ che chở chúng con
Làm ăn thuận lợi trong năm
Tiêu trừ bệnh tật tai ương
Vui hưởng lộc tài may mắn
Mọi sự cầu mong đều được thoả nguyện.
Giãi tấm lòng thành, xin ngài phù hộ.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!


VĂN KHẤN ĐỨC THÁNH HIỀN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A Nan Đà Tôn Giả.
Hôm nay là ngày….  Tháng…. Năm…. (âm lịch).
Tín chủ chúng con là ….. cùng toàn gia quyến
Hiện sinh sống tại ………..
Chúng con cúi xin dâng lễ mọn: hương hoa lễ vật với tấm lòng thành
Cầu mong Tam Bảo, Đức Thánh Hiền chứng giám
Rủ lòng thương xót,
Phù hộ cho chúng con được mọi sự tốt lành
Mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt
Nhà cửa mát mẻ, yên bình
Người người khoẻ mạnh
Cháu con học hành tấn tới, thi cử đều qua
Tiêu trừ những bệnh tật, tai ương
Gia đình hạnh phúc
Cầu được, ước thấy.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT  
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô Đại bi  Đại nguyện, Đại Thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Kính lễ Đức U Minh Giáo chủ thuỳ từ chứng giám.
Hôm nay là ngày….tháng…năm…… (âm lịch)
Tín chủ chúng con là ………cùng toàn gia quyến
Hiện sinh sống tại ………. 
Thành tâm trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa kính dâng lễ vật, hương hoa oản quả... nhất tâm kính lễ.
Cúi xin các ngài dốc lòng phù hộ
Che chở chúng con cùng toàn gia quyến Các ngài như mẹ hiền phù trì cho con trẻ Nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội lỗi Trí tuệ mở mang, giâm nhẹ phiền não
Lúc cồn sống luôn luôn thiện nguyện Quyết noi gương Đại sĩ, cứu độ chúng sinh Khi vận hạn, ốm đau nhờ đức từ hộ niệm Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang Vượt khỏi tam đồ sinh lên cõi thiện.
Lại nguyện cho hương linh Gia tiên chúng con
Nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mồ a di đà Phật!
VĂN KHẤN Ở BAN TAM BẢO  
(cầu tài, cầu lộc, cầu bình an)
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!  
Nam mô a di đà Phật!
Chúng con xin thành tâm kính lạy:
- Mười phương chư vị Phật,
- Chư vị Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng,
Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Hôm nay là ngày…tháng….năm…. (âm lịch)
Tín chủ chúng con là …… cùng toàn gia quyến
Hiện sinh sống tại …….
Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên:
Cửa mười phương thường trụ Tam Bảo Chúng con xin dốc lòng kính lễ.
- Đức Phật  A Di Đà giáo chủ cõi cực lạc phương Tây.
- Đức Phật  Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.
- Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi phương Đông.
- Đức Thiên Thủ Thiên Nhân,
- Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Hộ Pháp Thiện thần chư thiện Bồ Tát.
Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con,nguyện được ……..
(công danh, tài lộc, giải hạn, bình an, sức khoẻ...) Nguyện xin chư vị chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng giám cho con được:
Tai qua nạn khỏi
Điều lành mang đến  
Điều giữ tiêu tan
Phát lộc phát tài
Gia trung mạnh khoẻ
Trên dưới thuận hoà
An khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trấn tục, lỗi lầm chắc có nhiều.
Cúi xin Phật Thánh từ bi đại xá cho con và cho toàn gia
Được tai qua nạn khỏi Mọi sự tốt lành,
Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN SỚ CẦU BÌNH AN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Chúng con kính xin thưa rằng,  
Người người khoẻ mạnh, nhà nhà yên vui Tâm hồn hoan hỷ, cuộc sống an bình
Là sở nguyện của con người,
Vận hạn tai ương trông vào pháp Phật giải thoát
Dốclòng tụng niệm, động đến mười phương
Nay chúng con là……..
Ngụ tại …………….
Tại chùa thiêng …………….  
Phụng sự Phật Thánh, có lễ dâng cúng Nhân ngày xuân (hoặc ngày lễ gì đó) dâng lên sớ tấu, Cầu cho hết nạn, được bình an.
Cầu tài lại mong được trường thọ.
Ngước trông chư vị Phật Thánh thông sáng Thấu tỏ lòng dạ chúng con
Chúng con sinh ra nơi trần thế
Nhưng số kiếp lại tại cung trời.
Trong cuộc sống có nhiều sơ suất
Vào ra không tránh khỏi lỗi lầm
Nay xin được kính dâng lễ vật
Cầu mong sao được bình an
Nay cung kính.
Nam mô thập phương vô lương chư Phạt
Thường trụ Tam Bảo, Kim liên toạ hạ
Nam mô đại từ bi cứu khổ cứu nạn
Nam hải Quan Thế Âm Bồ Tát, Hồng liên toạ hạ
Tam giới thiên chúa, tứ phủ vạn linh,
Công đồng thánh đế, Ngọc bệ hạ.
Đương niên Hành Khiển,
Chư nhật nguyệt thời tôn thần vị tiền
Bản mệnh chính chiếu liệt vị tinh quân
Bản mệnh liệt vị quyền cai công chúa, vị tiền.
Bản tự thập bát Long Thần Già Lam Chân Tể, vị tiền
Kính xin chư vị tôn thần mở lòng thương xót
Chấp nhận tấu văn, mong đức lớn khuông phù
Mở lòng cứu giúp, chính trực công minh
Giúp chúng con có đường đi lương thiện
Bỏ qua lầm lỗi, ban cho phúc đẹp điềm lành
Cho gia đình con được thịnh vượng
Mọi người trong gia đình sức khoẻ dồi dào
Bốn mùa làm ăn, buôn bán không lỡ hoạn nạn
Hướng về chính nghĩa mở rộng từ tâm
Nhân tốt gieo mầm, điều hay học hỏi
Cuộc đời tăng hạnh phúc vinh quang
Nếp sống tiến văn minh ngày mới
Bốn ơn đền đáp, chín phẩm siêu sinh
Tổ quốc hoà bình, nhân dân an lạc
Chúng con cẩn trọng làm sớ văn, ngày tháng.... năm………
Tín chủ thành tâm dâng tấu!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!


VĂN SỚ CẦU SIÊU ĐỘ GIA TIÊN  
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Hôm nay là ngày…. tháng …năm ….( âm lịch)
Tín chủ chúng con là ….. cùng toàn gia quyến
Hiện sinh sống tại ……
Trước Tam Bảo chúng con trộm nghĩ:
Mười phương Phật  đại giác, soi tỏ trốn đường mê.
Ba cõi đức Đại sư, thả thuyền từ nơi bể khổ
Trước Phật đài chúng con làm lễ cầu siêu độ Cho Gia tiên là (ông, bà, cha, mẹ...)
Tên là…. sinh năm …..Mừng thọ  …..
mất. ..giờ…. ngày… tháng…năm …..
Phần mộ mai táng tại xứ đồng ... xã ... huyện ....tỉnh
Chúng con kính mong được hồng ân Tam Bảo, đại xá cho vong linh. Bởi lúc bình sinh nơi trần thế, tuệ can chướng sầu, nghiệp dày phúc mỏng.
Sai lầm đã lắm, ân oán khó qua,
Nay lễ cầu siêu, tỏ lòng sám hối.
Kính lạy trước Tam Bảo mười phương Chư Phật .
Kính lạy đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật!.
Kính lạy đức Quan Âm Đại Hải Bồ Tát.
Kính lạy đức Địa Tạng Vương Bồ Tát...
Chư vị đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn. Cứu vớt vong linh...
Được thoát cõi u đồ, nấp bóng đài sen cửa Phật!,
Để được hưởng một kiếp thảnh thơi thân cung mát mẻ
Lại xin cầu nguyện cho chúng con:
Sở nguyện tòng tâm, tứ thời mạnh khoẻ Điều lành hay đến, việc dữ tránh xa.
Khang thái vinh hoa gia môn phổ cập.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHOÁN KHẤN MẠI ĐỒNG TỬ 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuế thứ…….tỉnh…..huyện…….(thành phố) xã…(phường) Y vu…. tự cư.
Phụng Phật! thánh tiến lễ khất mại đồng tử, lập khoán văn kỳ bình an diên thọ sự.
Kim thần mại chủ (tên người đứng bán) thê
đồng phu thê đẳng.
Hỷ kiến cư…niên… nguyệt ……. nhật … thời,sinh hoạch nam (nữ) tử niên phương tuế.
Lự kỳ hình xung, tướng khắc, quỷ mị vi ương. Tất bằng Thánh đức dĩ khuông phù, hạt kỷ duyên sinh vu tính mạnh. Vị thử, y dục thọ tràng Đẩu vu;
Phật thánh toạ hạ mại quy. Cung duy:
Nam mô thập phương vô lượng thường trụ Tam Bảo
Kim liên toạ hạ
Nam mô đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát,
Hoàng liên toạ hạ.
Bản tự thập bát Long Thần Già Lam Chân Tể vị tiền.
Vọng vi Thần tộc chi môn; nguyện vi minh linh chi tử.
Kim khất cải tính danh vi... (cải họ tên mới)
Cấm trừ chủ Quan sát sự. Thần phục vọng:
Đức đại khuông phù, âm hoàng bảo hựu.
Vận thần thông lực, tiễn trừ tà quỷ vu tha phương.
Khử chúng hung đồ tốc phó doanh châu ư ngoại cảnh.
Tự tư hưởng hậu, bất đắc vãng lai.
Nhược ngoan tà đẳng chúng bất tuân,
Chiếu pháp luật thi hành.
Túc mại chủ cử tấu.
Thánh tiền luật trị tội, tu chí khoán giả.
Hữu khoán ngưỡng.
Tả thiên thiên lực sĩ
Hữu vạn vạn hùng binh.
Trung sai ngũ hổ đại tướng quân.
Đẳng quan, chuẩn thử:
Kê: nhất phó phụ mẫu sơ sinh dưỡng dục chí.... tuế thục khoán, tái mại bách tuế như nghi vi chiếu dụng giả nhị viên chứng kiến.
Tả Đương niên Hành khiển chí đức Tôn thần.
Hữu Đương cảnh Thành Hoàng bản thổ Đại Vương từ hạ vi bằng.
Tuế thứ...niên..nguyệt....nhật thời lập khoán.
Thích Ca Mâu Ni Như Lai di giáo đệ từ thần phụng hành.
Văn khấn của mại chủ vào các ngày lễ lớn hoặc sóc vọng. Nam mô A di đà Phật!
Hôm nay
Con mại chủ tên là…… cùng vợ (hoặc chồng) là…. cùng mại tử là …….trước Phật  đài chúng con xin cúi lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật .
Kính lạy Đức ông bán tự Thập Bát Long Thần Già Lam Chân Tể.
Chúng con chí tâm chí thành, sắm biện lễ vật hương hoa, nhân ngày…. dâng lên đức Phật! cùng đức ông bản tự.
Kính mong chư vị lượng trời soi xét, xá tội xá lỗi, độ trì cho mại tử  là cùng gia quyến bình an vô sự, thịnh vượng an khang. Điều lành đưa đến, điều dữ đuổi xua, tám tiết bốn mùa, không lo vận hạn, lại kính mong chư vị mở lượng soi xét.
Cho chúng con được sở cầu như ý.
Cho mại tử được tốt bằng người, tươi bằng bạn vạn sự khang minh.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi