Home

VĂN KHẤN DÂNG SAO GIẢI HẠN

VĂN KHẤN DÂNG SAO GIẢI HẠN

Người cho rằng : mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có chín ngôi sao, cứ chín năm lại luân phiên trở lại.

Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong chín ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gạp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật... gọi là vận hạn. Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm (là tốt nhất) hoặc hàng tháng tại chùa (là tốt nhất) hay tại nhà ở ngoài trời với mục đích cầu Thần sao phù hộ cho bản thân, con cháu, gia đình đều được mạnh khoẻ, bình an, vạn sự tốt lành, may mắn, thành đạt và thịnh vượng.
Theo quan niệm dân gian thì chín ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào nhừng ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành tục dâng sao giải hạn vào các ngày như sau:
Sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng
Sao Thái Âm:  Ngày 26 hàng tháng
Sao Mộc Đức:  Ngày 25 hàng tháng
Sao Vân Hán:  Ngày 29 hàng tháng
Sao Thổ Tú:       Ngày 19 hàng tháng
Sao Thái Bạch:    Ngày 15 hàng tháng
Sao Thuỷ Diệu:  Ngày 21 hàng tháng
Sao La Hầu:       Ngày 8 hàng tháng
Sao Kế Đô:       Ngày 18 hàng tháng
Sắm lẻ:
Đầu năm và hàng tháng người xưa thường làm lễ dâng sao giải hạn tại chùa hoặc tại nhà, nghi lễ tiến hành như sau:
SAO THÁI DƯƠNG:
Sắm lễ: 
Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến.
Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm oản, tiền vàng và 36 đồng tiền.
Hướng về phía đông làm lễ giải sao.
Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, khống tốt với nữ giới.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO THÁI DƯƠNG
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiền chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thựợng Đế.
Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
Con kính lạy Đức Nhật cungThái Dương Thiên tử Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ (chúng) con là…..
Hôm nay là ngày….  Tháng…. Năm… tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án
Tại (địa chỉ):………làm lễ giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
SAO THÁI ÂM:
Sắm lễ:
Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến.
Lễ vật gồm có: Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng,; Bài vị màu vàng; Mũ vàng; 36 đồng tiền;
Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO THÁI ÂM
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là……..
Hôm nay là ngày ..... tháng…….năm ……
tín chủ con thành tâm sắm lễ  quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Tại (địa chỉ….. để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
SAO MỘC ĐỨC:
Sắm lễ:
Theo quan niệm xưa, Mộc Đức là sao tốt nhưng kho tốt cho những người vượng hoả.
Lễ cúng dâng sao Mộc Đức vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến.
Lễ vật gồm có:
Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng; Bài vị màu xanh; Mũ xanh; 36 đồng tiền;
Hướng về chính Đông làm lễ giải sao.


VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO MỘC ĐỨC
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Đông Phương Giáp Mộc Đức Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là…..
Hôm nay là ngày…. Tháng… năm…..
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án tại (địa chỉ)…
để làm lễ giải hạn sao
Mộc Đức chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành , trước án kính lễ , cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
SAO VÂN HÁN
Sắm lễ:
Theo quan niệm xưa Vân Hán là tai tinh (sao xấu) chủ yếu về ốm đau, bệnh tật.
Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến.
Lễ vật gồm có: Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng; Bài vị màu đỏ; Mũ đỏ; 36 đồng tiền;
Hướng về phương Nam làm lễ giải sao
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO VÂN HÁN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế
Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Tỵ Duyên Thọ Tinh quân.
Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là………
Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…..
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án
Tại (địa chỉ):  ……….
làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
SAO THỔ TÚ:
Sắm lễ:
Theo quan niệm xưa Thổ Tú là tai tinh (sao xấu) chủ yếu về tai nạn, kiện tụng. Xấu đối với cả nam nữ và gia trạch.
Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến.
Lễ vật gồm có: Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng; Bài vị màu đỏ; Mũ đỏ; 36 đồng tiền.
Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO THỔ Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế,
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải áchTình quân.
- Con kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là……..
Hôm nay là ngày….. tháng……năm…..
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Tại (địa chỉ)…….để làm lễ giải hạn sao Thổ Tứ chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
SAO THÁI BẠCH
Sắm lễ: 
Theo quan niệm xưa Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt hại tiền của, khẩu thiệt. Xấu đối với cả nam và nữ nhưng đối với nam thì đỡ hơn.
Lễ cúng đâng sao Thái Bạch vào ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến.
Lễ vật gồm có:
Hương, hoa, quả, phẩm oản, Tiền vàng, Bài vị màu trắng, Mũ trắng, 36 đồng tiền.
Hướng về chính Tây làm lễ giải sao.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO THÁI BẠCH
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.
- Con kính lạy ngài Tả NamTào Lục Tỷ Duyên Thọ Tinh  quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Cơn kính lạy Đức Tây phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là………
Hôm nay là ngày… tháng.. năm…… 
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quá cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Tại (địa chỉ)….. để làm…..lễ giải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành , trước án kính lễ , cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
SAO THỦY DIỆU:
Sắm lễ: 
Theo quan niệm xưa Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng xấu đối với nữ và chủ yếu về tai nạn, tang chế.
Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến.
Lễ vật gồm có:
Hương, hoa, quả, phẩm oản, Tiền vàng, Bài vị màu đen, Mũ đen, 36 đồng tiền.
Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao.


VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO THỦY DIỆU
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế,
- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Bắc phương Nhâm quý Thuỷ Đức Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là……
Hôm nay là ngày…. Tháng…. Năm…….
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Tại (địa chỉ)….. để làm lễ giải hạn sao Thuỷ Diệu chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
SAO LA HẦU:
Sắm lễ:
Theo quan niệm xưa La Hầu là sao xấu, chủ yếu về khẩu thiệt, đối với nam xấu hơn đối với nữ.
Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến.
Lễ vật gồm có:Hương, hoa, quả, phẩm oản, Tiền vàng, Bài vị màu vàng,
Mũ vàng, 36 đồng tiền
Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO LA HẦU
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a cỉỉ đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
- Con kính lạy ngài Tả NamTào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân.
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là……..
Hôm nay là ngày ..... tháng…..năm…..
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lân trước án tại (địa chỉ) …… để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
SAO KẾ ĐÔ:
Sắm lễ:
Theo quan niệm xưa Kế Đô là hung tinh sao xấu nhất về xuân hạ , nhưng xuất ngoại đi xa lại gặp điều tốt hơn. Sao Kế Đô đối với nữ xấu hơn đối với nam.
Lễ cúng dâng sao Kế Đô vào ngày 18 hàng tháng, thắp 21 ngọn nến.
Lễ vật gồm có:
Hương, hoa, quả, phẩm oản, Tiền vàng, Bài vị màu vàng, Mũ vàng, 36 đồng tiền.
Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao.
VĂN KHẤN GIẢI HẠN SAO KẾ ĐÔ
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
- Con kính lạy ngài. Tà Nam Tao Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm giải ách Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.
- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Tín chủ chúng con là……
Hôm nay là ngày… tháng…. năm ……..
tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án
Tại (địa chỉ)…….để làm lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn: ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành , trước án kính lễ , cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi