Home -

Nghĩa của từ : - Tra Từ là gì ? :


Dịch Sang Tiếng Việt:

  / // /:

: Dịch Sang Tiếng Việt :

Cụm Từ Liên Quan :

a share // :

*Chuyên ngành kinh tế
-cổ phiếu (loại) A
*Chuyên ngành kinh tế
-cổ phần thường không có quyền bỏ phiếu

Dịch Nghĩa Translate, Translation, Dictionary, Oxford
Tham Khảo Thêm
a share : :
a size : :

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary