Sinh lớp 6

Mở đầu sinh học

Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới thực vật

Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Chương I. Tế bào thực vật

Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng Bài 6. Quan sát tế bào thực vật Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương II. Rễ

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ Bài 12. Biến dạng của rễ Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Chương III: Thân

Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân Bài 14. Thân dài ra do đâu Bài 15. Cấu tạo trong của thân non Bài 16. Thân to ra do đâu Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân Bài 18. Biến dạng của thân

Chương IV. Lá

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá Bài 21. Quang hợp Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp Bài 23. Cây có hô hấp được không Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu Bài 25. Biến dạng của lá

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa Bài 29. Các loại hoa Bài 30. Thụ phấn Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Chương VII. Quả và hạt

Bài 32. Các loại quả Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt Bài 34. Phát tán của quả và hạt Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm Bài 36. Tổng kết về cây có hoa Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Bài 37. Tảo Bài 38. Rêu - cây rêu Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ Bài 40. Hạt trần - cây thông Bài 41 - Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Chương IX. Vai trò của thực vật

Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương X. Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50. Vi Khuẩn Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo) Bài 51. Nấm Bài 51. Nấm (tiếp theo) Bài 52. Địa y